top of page

VEDTEKTER FOR REGNBUEN BARNEHAGE

LIERSKOGEN

(Endringer vedtatt på årsmøtene i mars 2005, 10.4.2008, 26.3.2009, 27.11.2017 og 20.02.2023)

Etter et enstemmig vedtak på årsmøtet 10.4.2008 skiftet barnehagen formelt navn fra Regnbuen korttids-barnehage v/B.Øen til Regnbuen barnehage.

 

§1.ORGANISASJONSFORM

Regnbuen barnehage er en selveiende forening. Det er til enhver tid de foreldre som har barn i barnehagen som regnes som medlemmer. Alle foreldre plikter å delta, eller stille med stedfortreder, på foreldreinnsatsdager.

 

§2.FORMÅL

Foreningens formål er å drive barnehage på Lierskogen.

Barnehagen skal gi barna et godt miljø med vekt på lek, bevegelse og samvær med andre barn og voksne. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning. Barnehagens drift skal ha fokus på hva som er det beste for hvert enkelt barn, og barna skal inkluderes i planleggingsarbeidet, utfra deres alder og modenhet.

Barnehagen drives med et ideelt, ikke økonomisk formål.

 

Barnehagen drives i samsvar med:

  1. Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.

  2. Rammeplan for barnehager.

  3. Vedtak på årsmøtet.

  4. Årsplan / virksomhetsplaner i barnehagen.

  5. Lov om internkontroll og barnehagens egne sikkerhets-/internkontrollrutiner.

 

§3.BARNEHAGENS ÅPNINGSTID. PLANLEGGINGSDAGER.

Barnehagen er åpen fra 07.00 – 16.45 hver dag.

Barnehagen er stengt:

*julaften og romjul

*onsdag i påskeuken

*uke 28, 29 og 30

 

Barnehagen skal ha 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.

 

§4.AREALUTNYTTING

Barnehagens leke- og oppholdsareal er satt til 4,0 kvm pr barn over 3 år, og 5,5 kvm pr barn under 3 år. Hvor mange barn som ut fra dette kan ha plass innenfor barnehagens totale areal, må vurderes konkret ved ethvert opptak. Vedrørende arealutnytting gjelder til enhver tid ”Lov om barnehager”. (rundskriv Q-0902 B)

 

§5.STYRET og SAMARBEIDSUTVALGET (SU)

Styret består av 6 personer: 4 fra medlemmene, 1 fra de ansatte samt styrer. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i styret. Styrer har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem. Styret konstituerer seg selv. Vanlig flertallsvedtak gjelder, og styreleder har dobbeltstemme. Medlems-/foreldrerepresentanter velges for 2 år, med mulighet for inntil 2 år forlengelse. Ansattes representanter velges for 1 år.
Styret skal ha ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagens styrer.

 

 

Styret skal bl.a:

*se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av barnehagens vedtekter og budsjett

*drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet

*legge frem forslag til budsjett overfor de andre foreldrene, og legge frem årsregnskap

*uttale seg om endringer av vedtekter

*være opptaksmyndighet i barnehagen

*skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er bl.a drifts-endringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.

*be om foreldrenes syn i saker som anses som viktige for foreldrene

*ansette og avskjedige ansatte, og fastsette instrukser for disse.
*ha myndighet til å gjøre mindre endringer i eksisterende vedtekter uten avstemming fra alle medlemmene.

 

Samarbeidsutvalget (SU) består av 4 personer, 2 fra medlemmene og 2 ansatte. Styrer kan også møte i samarbeidsutvalget dersom det er behov for det. SU skal primært være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ mellom alle medlemmene og personalet. Representantene velges for 2 år av gangen, med mulighet for å ta gjenvalg 1 periode.

 

SU skal bl.a:

 

*behandle og godkjenne årsplan for barnehagen i henhold til rammeplanen og loven
*planlegge og arrangere foreldreinnsatsdager, samt følge opp de som ikke stiller på disse
*ta initiativ til- og planlegge inkluderende aktiviteter for både barn og foreldre.

 

Valgkomitè består av ett medlem fra styret og ett medlem fra SU.
 

 

 

§6.FORELDRERÅDET

Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen. Rådet skal fremme felles interesse til foreldre, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø.

 

Foreldrerådet skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i, saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn til de fremmøtte foreldrene, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

 

 

§7.ÅRSMØTE

Den øverste myndighet i barnehagen utøves av årsmøtet som innkalles av styret. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned, og blir innkalt med minst 14 dagers varsel. Ved innkallelse legges det ved saksliste. Ekstra-ordinære årsmøter avholdes når styret bestemmer det, eller når ¼ av foreldrene forlanger det.

Årsmøtet skal behandle:

1.Godkjenning av årsmelding og regnskap

2.Valg av representanter til styret og SU
3.Endringer i barnehagens vedtekter

4.Øvrige anmeldte saker

 

Foreldre som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet, må melde disse til styret minst 1 uke i forkant av satt møte-dato.

 

 

§8.VEDTEKTSENDRINGER

For å endre vedtektene kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmene på et årsmøte. Vedtektsendringer skal meldes kommunen. Mindre, kosmetiske endringer kan foretas av styret uten å kalle inn til årsmøte.

 

§9.OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av barnehagen krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene på et godkjent årsmøte. Ved en eventuell oppløsning skal foreningens eiendeler tilfalle et formål for barn i Heia skolekrets.

 

§10.OPPTAK OG OPPSIGELSE

Ved opptak av barn skal det legges vekt på at gruppesammensettingen m.h.t. alder, kjønn etc blir så god som mulig, slik at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas.

 

Barnehagen er åpen for barn i alderen 0 - 6 år, men med et begrenset antall 1- og 2-åringer.

Barnehagen har 36 godkjente plasser, men antallet barn må vurderes fra opptak til opptak i fht alderssammensetting.

Barnehagen tilbyr 100%, 80%, 60%, 50% og 40% plasser.

Barnehagen har felles opptak med Lier kommune. Søknad om barnehageplass gjøres digitalt via kommunens hjemmeside, mens barnehagene selv velger ut nye barn ut i fra den enkelte barnehages prioriteringsliste og ansiennitetsregler.

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars. Utover dette er det ingen søknadsfrist.

 

Prioritering:

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje etter følgende prioriteringsrekkefølge:

1. barn med funksjonshemming (Jf Lov om barnehager §18, med merknader)

2. barn innunder barnevernet
3. søsken av barn som allerede har plass

4. barn som etter loven har krav på barnehageplass ved hovedopptak

5. barn av personalet (for å sikre rekruttering av kvalifisert personale)

6. barn med adresse som innehar postnummer 3420

7. barn som for øvrig står på venteliste, søkere på 100%-plasser foretrekkes.

 

Opptakskriteriene skal være etterprøvbare, det vil si at det skal kunne begrunnes og dokumenteres ut fra barnehagens prioriteringsliste hvorfor et barn ikke har fått plass, dersom det foreligger klage fra de som ikke har fått plass. Dersom kriteriene hos søkere ellers er like, vil plassen tildeles den som først søkte.

 

Søknadsskjema fylles ut elektronisk via barnehageportalen på Lier kommunes hjemmeside

Styrer/kommune fører venteliste, og gjør innstilling om opptak i samarbeid m kommunen og barnehagens styre.

Barn som tas opp i barnehagen har fast plass til skolepliktig alder, eller til plassen blir sagt opp. Oppsigelse før skolepliktig alder må være skriftlig med en måneds varsel pr den 1. i måneden. Ved oppsigelse etter 1. mars betales det for plassen ut barnehageåret, dersom plassen ikke kan overtas av andre.

Barnehagen kan si opp plassen dersom det blir et mønster i manglende oppholdsbetaling, dvs at purringer og betalingspåminnelser ikke blir overholdt / ignoreres.

 

 

§11.DEPOSITUM, BETALINGER OG GEBYRER

Depositum: Betales ved oppstart og tilsvarer en 100%-plass’ månedsbetaling. Fås tilbake i form av ingen oppholdsbetaling siste mnd barnet går i barnehagen + ev. utbetaling av restbeløp ved redusert plass.

Betaling: Fastsettes av styret, og vurderes underveis i fht til barnehagens økonomi. Målsettingen er at oppholdsbetalingen skal være så rimelig som mulig. Endring i betaling varsles minimum. 1 måned på forhånd. Prisen for en barnehageplass kan ikke overstige det som er fastsatt i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager §1.

Oppholdsbetalingen betales forskuddsvis innen den 1. hver måned.

Gebyrer: Ved manglende betaling ilegges det et purregebyr på kr 100,- pr gang.

Ved for sen henting av barnet i barnehagen belastes kr 100,- pr påbegynte kvarter.

Ved uteblivelse fra foreldreinnsatsdager ilegges det et gebyr på kr 1000,- pr gang.

 

 

§12.FORELDREINNSATS

SU innkaller til foreldreinnsatsdager, og pålegger plikt til å delta 2 ganger i året, vår og høst. Innsats fra foreldrene som medfører besparelser ved driften, skal tilfalle barnehagen.

 

§13.MAT

Barna har med niste til frokost. Lunsj fås i barnehagen. Matpenger tilpasses det reelle behovet. På ettermiddagen får barna et fruktmåltid.

Kaker, slikkerier etc. må ikke medtas. Unntak er ved spesielle anledninger der samtykke på forhånd er gitt av styrer.

 

§14.INTERNKONTROLL

Barnehagen har internkontrollsystem i samsvar med forskrifter om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Dokumentasjon blir oppbevart i barnehagen.

 

§15.SYKDOM

Hvis et barn er sykt, eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen så snart som mulig. Uregelmessig frammøte uten grunn kan medføre at barnet mister plassen.

Syke barn må holdes hjemme dersom det foreligger smittefare. Hvis barnet ikke kan være ute eller delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, bør barnet holdes hjemme.

Styrer avgjør i tvilstilfeller om barnet kan være i barnehagen.

 

§16.ANSVAR

Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen. Styret er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.

Levering og henting av barna er foreldre selv ansvarlig for. De som følger/henter barnet må ikke forlate barnehagen før de har vært i kontakt med personalet. Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet. Dersom barnet hentes av andre enn de som vanligvis henter, skal barnehagen ha beskjed fra barnas foreldre. Beskjeder til personalet, gitt gjennom barnet, skal være skriftlige.

Barnehagen/personalet har ikke ansvar for barnas medbrakte klær eller andre eiendeler.

 

Personalet må ikke ta med barna som passasjerer i egen bil eller offentlige transportmiddel uten at det benyttes forskriftsmessig sikring av barnet, samt at det foreligger skriftlig samtykke fra foreldre.

 

 

§17.FORHOLD GJELDENDE BARNA

Styrer skal straks underrette foreldre om barn som ikke opplever å ha det trygt og godt i barnehagen. Det skal umiddelbart iverksettes undersøkelser for å avdekke årsakene til dette. Barnehageloven §§41 – 43 beskriver hvordan vi skal gå frem.  I samråd med foreldre skal nødvendig bistand/råd/hjelp søkes utenfor barnehagen.

bottom of page